โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านถ่อน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2565    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 118
  9 มิ.ย. 2565    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 160
  4 มิ.ย. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 186
  4 มิ.ย. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 190
  1 ต.ค. 2562    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 167
  1 ต.ค. 2561    คู่มือประชาชน 187
  10 ม.ค. 2561    ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 122
  9 ม.ค. 2561    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 165
  9 ม.ค. 2561    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 118
  9 ม.ค. 2561    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 163

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344657 คน